Gepubliceerd op 18 december 2017 10:07

Vrijwilligersalliantie gevormd

18 december 2017 - De krachten van Humanitas, SchuldHulpMaatje, het Leger des Heils, Stichting Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN),Stichting Inspraak Orgaan Turken (IOT) en het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA) zijn gebundeld in het project 'Verduurzaming organisaties van- en met vrijwilligers in schuldhulp preventie'. In het kader van dit project hebben de organisaties de ‘Vrijwilligersalliantie’ gevormd, om de inzet van vrijwilligers voor, tijdens en na schuldhulpverlening te borgen, de effectiviteit te vergroten en aan te geven welke lokale en landelijke financiering daarbij hoort.

Bureau Kwink, in associatie met prof. dr. Roel in ’t Veld, staat de Vrijwilligersalliantie bij in de uitvoering van het project. Gedurende 2018 worden de mogelijkheden tot samenwerking onderling en met gemeenten verder verkend, gesystematiseerd en geprofessionaliseerd. Doel is te komen tot een aantal formats en standaarden voor schuldhulpvrijwilligerswerk, dat enerzijds recht doet aan de variëteit in werkwijzen van gemeenten en organisaties en anderzijds handzame structuren biedt voor samenwerking. In het belang van de hulpvragers wordt de kwaliteit van de ondersteuning door vrijwilligers vergroot en samen met de gemeenten en beroepskrachten worden werkprocessen effectiever gemaakt.

In vijf nader te selecteren gemeenten zullen pilotstudies worden opgezet. Het project wordt ondersteund met subsidie van het Ministerie van SZW. Eind 2018 zullen de eerste resultaten bekend gemaakt worden.

naar alle berichten