Gepubliceerd op 20 december 2017 10:10

LSTA op eigen benen

20 december 2017 - Het is zover: van een programma van Stichting Het R.C. Maagdenhuis verandert het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie in een Stichting.  Het LSTA gaat door op de ingeslagen weg: op basis van de inhoud met alle betrokkenen kijken naar waar zaken goed lopen, wat verbeterd kan worden, wat her en der al ontwikkeld is en welke financiën daarbij nodig zijn. Dit betekent zowel het versterken van de korte lijnen met coördinatoren en lokale organisaties als die met gemeenten en landelijke organisaties.

Het statutaire doel van Stichting LSTA is: “Het bijdragen aan een effectieve ondersteuning, van een goede kwaliteit, aan hulpvragers met administratieve en/of financiële problemen en het daartoe ondersteunen van lokale organisaties, die geschoolde vrijwilligers inzetten, mogelijk gemaakt door gemeenten en/of financiers.”

De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door:
- het ondersteunen van lokale organisaties,
- het behartigen van belangen van lokale organisaties, het uitvoeren van onderzoek en verspreiden van kennis (o.a. via onze website en nieuwsbrief),
- het organiseren van activiteiten,
- het ontwikkelen van instrumenten en trainingen voor en met andere landelijke en/of lokale organisaties en zo nodig het geven van trainingen.

Er is nu een eerste bestuur van drie mensen, om de oprichting mogelijk te maken. In het eerste half jaar van 2018 gaan we op zoek naar aanvulling van het bestuur. In het bestuur zullen naast (minimaal) twee onafhankelijke leden (voorzitter en penningmeester) ook bestuursleden zitting hebben uit de kring van de lokale diensten Thuisadministratie, uit de kring van landelijke organisaties die Thuisadministratie faciliteren, uit de kring van kennisinstituten en uit de kring van lokale overheden.

Mocht u vragen, opmerkingen of tips hebben, neem contact op.

Een mooie afsluiting van 2017!

naar alle berichten