Kop
Links Trans

Nieuwsbrief Februari 2018

Stichting Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie 

Per 1 januari 2018 is het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie de Stichting LSTA. De eerste bestuursvergadering was op 25 januari jl. Het LSTA gaat door op de ingeslagen weg: op basis van de inhoud met alle betrokkenen kijken naar waar zaken goed lopen, wat verbeterd kan worden, wat her en der al ontwikkeld is en welke financiën daarbij nodig zijn. Dit betekent zowel het versterken van de korte lijnen met coördinatoren en lokale organisaties als die met gemeenten en landelijke organisaties. 

Oranje Fonds kent subsidie toe

Het LSTA krijgt een bijdrage van € 71.000 in 2018 en € 31.000 in 2019 van het Oranje Fonds voor opzetten van een basistraining voor coördinatoren Thuisadministratie en een coachingspool Sturen op Zelfsturing. De verdiepingstraining ten behoeve van de coachingspool Sturen op Zelfsturing gaat in maart 2018 van start. Lees verder...

Deelnemende organisaties onderzoek rapport nulmeting

Het LSTA maakt voor de 5 lokale organisaties met een dienst thuisadministratie die meedoen aan het onderzoek van het LSTA naar de resultaten van thuisadministratie, een eigen rapport van de nulmeting. De rapporten van Humanitas Twente Thuisadministratie en Budgetmaatjes 010 uit Rotterdam staan online. Lees verder...

Kinderen en armoede

De Kinderombudsman vraagt in het rapport 'Alle kinderen kansrijk' van december 2017 aandacht voor de groep van 378.000 kinderen die opgroeien in armoede. Kinderen die opgroeien in armoede worden op alle vlakken in hun leven beperkt in hun ontwikkeling. Het armoedebeleid sluit onvoldoende aan bij wat deze kinderen echt nodig hebben. Giften in natura als een laptop of nieuwe fiets zorgen niet voor een veilige thuissituatie, minder financiële stress of meer aandacht van ouders. Divosa maakte een handleiding aanpak kinderarmoede

Ook vrijwilliger thuisadministratie komen in gezinnen met kinderen. Wijz in Zwolle heeft zelfs het initiatief genomen om het project 'Schatgraven' op te zetten gericht op het ondersteunen van gezinnen met financiële problemen.

Beschermingsbewind en/of vrijwilligers?

In de periode 2010-2015 verdubbelde het aantal mensen dat onder beschermingsbewind werd gesteld. Mensen met een laag inkomen, kunnen de kosten van het bewind vergoed krijgen uit de bijzondere bijstand. De opgave voor gemeenten is om mensen die het bewind echt nodig hebben, in te laten stromen. Platform 31 ontwikkelt op dit onderwerp een kennisdossier. Het STA krijgt signalen van lokale organisaties met een dienst thuisadministratie, die samenwerken met gemeenten om vrijwilligers in te zetten om beschermingsbewind voor mensen met schulden te voorkomen. Lees verder...

Ministerie van SZW en aanpak schulden

Op maandag 12 februari 2018 hield de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rondetafelgesprek over schulden. Onderzoekers, deskundigen, vertegenwoordigers uit de schuldhulpverlening en ervaringsdeskundigen waren uitgenodigd.
Er waren voor de bijeenkomst maar liefst 28 position papers ingediend. Op 21 februari werd door Tamara van Ark, staatssecretaris van SZW, het samenwerkingsverband brede schuldenaanpak welkom geheten. De Vrijwilligersalliantie werd vertegenwoordigd. Lees verder...

Geldplannen steeds vaker gebruikt

Het Geldplan Rondkomen met kinderen werd op 4 november 2017 gepresenteerd en toegelicht aan vrijwilligers tijdens de landelijke trainingsdag vrijwilligers Thuisadministratie van het Nibud en de Rabobank Foundation. Er zijn veel regelingen voor ouders met kinderen. Het Geldplan Rondkomen met kinderen kan ingevuld worden met vrijwilligers die ouders met kinderen ondersteunen bij de thuisadministratie. In de eerste twee maanden dat het Geldplan online staat is het al honderden keren ingevuld. Ook van het Geldplan Kom uit de Geldzorgen en het Geldplan Beter rondkomen wordt steeds vaker gebruik gemaakt.  

Ondersteuning bij belastingaangifte

Voor hulp en ondersteuning bij het doen van belastingaangifte kunnen mensen vanaf 1 maart 2018 terecht bij de Belastingdienst, maatschappelijke organisaties, sociaal werkers, wijkcentra en buurthuizen, formulierenbrigades, belastingwinkels en vak- en ouderenbonden. Ook steeds meer bibliotheken openen hiervoor hun deuren. Lees verder...

Vragen aan en oproep van het LSTA

Lokale organisaties met een dienst thuisadministratie kunnen bij het LSTA terecht voor vragen en advies. Het LSTA koppelt lokale organisaties met gelijke vragen/oplossingen/pilots, zoekt antwoorden op vragen en/of bundelt informatie in een infosheet. 
De vragen van de afgelopen 2 maanden gaan over:
- Laaggeletterdheid: Vrijwilligers die mensen ondersteunen bij de financiële administratie hebben nogal eens te maken met laaggeletterdheid. Welke lokale organisaties werken met de cursusmap 'Voor 't Zelfde Geld' van Taal voor het Leven/Stichting Lezen en Schrijven? Wat vinden hulpvragers en vrijwilligers van het werken met de map?   
- Zzp-ers Hulpvragers met een eigen bedrijf, zoals zzp-ers, worden vaak door een dienst thuisadministratie doorverwezen naar een Zelfstandigenloket van de gemeente. Ook daar wordt een geordende administratie gevraagd, hetgeen de zzp-er niet altijd heeft. Welke lokale organisaties zetten vrijwilligers in om zzp-ers te ondersteunen?   
- Statushouders Welke organisaties hebben een speciaal aanbod voor statushouders, bijvoorbeeld een taalvrijwilligers naast de administratievrijwilliger?  
- Aanbestedingen Welke organisaties hebben te maken (gehad) met aanbestedingen van vrijwilligerswerk thuisadministratie door de gemeente en willen hierover ervaringen uitwisselen?

Heeft u een vraag of wilt u op bovenstaande onderwerpen reageren? Neem contact op met het LSTA!

Jaarbericht LSTA 2017

In het jaarbericht 2017 doet het LSTA beknopt verslag van een bewogen jaar, waarin veel kennis is verzameld en gedeeld, bijeenkomsten zijn georganiseerd en initiatieven verder zijn vormgegeven.

Overig nieuws en publicaties

In januari 2018 bracht de Nationale Ombudsman de resultaten van het onderzoek naar de toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening naar buiten. Het rapport 'Een Open deur?' laat zien dat gemeenten burgers lang niet altijd een laagdrempelige en brede toegang tot de gemeentelijke
schuldhulpverlening bieden. Lees ook het artikel in NRC 'Schuldhulp krijgen, spring dan eerst door deze hoepels'.  

Uit het CBS rapport 'Armoede en sociale uitsluiting 2018' blijkt dat de langdurige armoede, het aantal huishoudens dat vier jaar of langer van een laag inkomen moest rondkomen, is toegenomen. Huishoudens in Rotterdam lopen het hoogste risico op armoede.

Nibud maakte de factsheet 'Geld en relatie'. Bij 40 procent van de stellen zijn de partners het niet altijd met elkaar eens over geldzaken.  Het Nibud ziet dat vrouwen bewuster met geld omgaan dan mannen.

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) bracht een rapport naar buiten over commerciële, digitale rechtspraak: e-Court. Uit onderzoek van het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico, Nieuwsuur en de Groene blijkt dat deze alternatieve rechtbank niet transparant is: vonnissen worden niet gepubliceerd en het is onbekend wie de rechters zijn.

Meer informatie?

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u informatie delen op de website of in de nieuwsbrieven? Neem contact met ons op!

 

Knoppen

Trans
Volg ons op Twitter   Stuur door naar een vriend >>

   Schrijf mij uit

Rechts2
Neem contact op met het LSTA Informatie voor gemeenten Informatie voor lokale organisaties Informatie voor bedrijven Ik wil helpen Ik zoek hulp