Kop
Links Trans

Nieuwsbrief Augustus 2018

Coördinatoren: gratis Training Sturen op Zelfsturing

Het LSTA organiseert voor de 5e en 6e keer 4-daagse trainingen Sturen op Zelfsturing voor coördinatoren van een dienst Thuisadministratie. Deze zijn in eerste instantie voor coördinatoren van lokale organisaties die niet onder een landelijke koepel vallen (zoals bijvoorbeeld Humanitas en SchuldHulpMaatje). De vijfde training is op 3, 10 en 31 oktober en 27 november. De zesde training op 7, 14 en 21 november en 12 december.  De vijfde is bijna vol. Voor de zesde zijn nog plekken beschikbaar. Wees er snel bij als u mee wilt doen. U kunt zich aanmelden.

LSTA bij Schouders Eronder en congres Zorg+Welzijn

Tijdens de 4 Schouders Eronder Kennis-Maak-Dagen (in september, oktober en november) komen een 12-tal beleidsmedewerkers, schuldhulpverleners en vrijwilligers als gebruikerspanel bij elkaar om mee te denken, mee te werken en te verkennen welke digitale hulpmiddelen ondersteunend (kunnen) zijn aan het stimuleren van kennisdeling in de keten. Het LSTA is gevraagd hierbij te zijn.

Tijdens het Congres 'Armoede en Schulden Doorgrond' van Zorg+Welzijn op 10 oktober in Ede geeft het LSTA een interactieve sessie over het inzetten van vrijwilligers, het samenspel van beroepskrachten-vrijwilligers (formeel-informeel) en 'Sturen op Zelfsturing'. In dit kader werd een interview met Jansje van Middendorp, wetenschappelijk medewerker bij het LSTA, geplaatst op de website van Zorg+Welzijn.

Film Conferentie Thuisadministratie Amsterdam

Op 23 mei jl. organiseerde het LSTA de conferentie Thuisadministratie in Amsterdam. Met Amsterdamse vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, beroepskrachten en de gemeente Amsterdam. Om van elkaar te leren en krachten te bundelen. Onlangs is een prachtig filmverslag gemaakt door de Volksbond Streetcornerwork Foto & Filmschool. Lees meer...

Stand van zaken pilots Vrijwilligersalliantie

Samen met Humanitas, SchuldHulpMaatje, het Leger des Heils, Stichting Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) en Stichting Inspraak Orgaan Turken (IOT) vormt het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA) de Vrijwilligersalliantie. Doel is de rol en inzet van vrijwilligers bij schuldpreventie en schuldhulpverlening zowel landelijk als lokaal te verduurzamen. In 2018 zijn 5 pilots gestart om -met betrokkenen in Utrecht, Zwolle, Oldambt, Dordrecht en Den Haag- te bekijken en vast te stellen wat werkt en wat nodig is om die inzet te bestendigen en bevorderen. Op 11 september worden in Utrecht de eerste resultaten van de pilots gepresenteerd. 
We houden u op de hoogte van resultaten en voortgang. 

Nibud vuistregels

Het Nibud heeft vier vuistregels geformuleerd voor gezond financieel gedrag. Mensen die de vuistregels uitvoeren verkleinen hiermee de kans op financiële problemen. Ook heeft het  Nibud twee e-mailcoachingsprogramma’s ontwikkeld, waarin mensen worden begeleid naar financieel gezond gedrag. Lees verder...

Geldplan Bijna 18

Jongeren die bijna 18 worden (en hun ouders of begeleiders) en hulpverleners kunnen vanaf nu eenvoudig bekijken wat er geregeld moet worden vóór de 18e verjaardag en wat er daarna nog meer verandert. Het Geldplan Bijna 18 is toegevoegd aan de Geldplannen 'Kom uit de Geldzorgen', 'Beter Rondkomen', en 'Rondkomen met kinderen' van Startpunt Geldzaken. Lees verder...

AVG voor lokale organisaties

Als lokale organisatie is het belangrijk na te denken over de privacy van hulpvragers en vrijwilligers, bijvoorbeeld over het opslaan van gegevens en de veiligheid van het opslaan (het systeem). Het LSTA schreef in een nieuwsbericht over de nieuwe privacywetgeving . De afgelopen maanden ontvingen we diverse vragen van lokale organisaties over omgang met de nieuwe AVG.
Wilt u uw kennis en ervaring met de nieuwe AVG, hoe u er als lokale organisatie mee omgaat, delen met anderen, neem contact met ons op!

Themadagen laaggeletterdheid en bijzondere doelgroepen

Helpt u mensen die moeite hebben met lezen? Of heeft u regelmatig te maken met bijzondere doelgroepen, zoals licht verstandelijke beperkten en dak- en thuislozen? Meld u dan aan voor de themadagen 'Laaggeletterdheid en bijzondere doelgroepen' voor onder andere schuldhulpverleners (ook vrijwilligers), beleidsmedewerkers en sociaal wijkteams. De bijeenkomsten zijn in september en oktober op verschillende locaties. Ze worden georganiseerd door Schouders Eronder, een samenwerkingsverband tussen Divosa, landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal werk Nederland (SWN) en VNG. 

Uit het onderzoek LVB, schulden en werk  blijkt dat het voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) moeilijk is om werk te vinden en te behouden. Zeker als zij kampen met financiële problemen of schulden. Interventies bij het vinden en behouden van werk blijken vaak niet op elkaar afgestemd en soms zelfs tegenstrijdig. De bevindingen uit het rapport hebben geleid tot een actieplan, om de hulp beter af te stemmen. Stimulansz en MEE hebben speciaal voor deze doelgroep een aanpak ontwikkeld.

Overig nieuws en publicaties

In opdracht van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) publiceerden de onderzoekers, Nadja Jungmann en Tamara Madern (Hogeschool Utrecht), Roeland van Geuns (Hogeschool van Amsterdam) en André Moerman (Schuldinfo) afgelopen juni het rapport Knellende schuldenwetgeving. Lees verder...

Labyrinth publiceerde de Rapportage onderzoek zwerfjongeren en schulden. Zwerfjongeren vormen een kwetsbare doelgroep. Lees op de website van Stimulansz enkele inspirerende mogelijkheden voor een integrale aanpak

Eropaf stelt een nieuwe Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen beschikbaar. Hierin extra aandacht voor de situatie van gezinnen.
De publicatie Opgroeien en opvoeden in Armoede  van het Nederlands Jeugdinstituut beschrijft de leefsituatie van kinderen in armoede en de gevolgen op hun welbevinden. Ook wordt de beleving van kinderen in armoede en hun ouders geschetst. 

Oud Kamerlid Amma Asante pleit in de Volkskrant van 5 augustus 2018 voor een Armoede en schuldenpardon. Op NPORadio1 in De Nieuws BV gaat Amma Asante met financieel journalist Jesse Federik in gesprek. 
Lees in de Volkskrant van 23 juli over het vonnis in de strijd tegen het flitskrediet en van 7 augustus 'Waarom we van nature niet verstandig omgaan met geld'. In Het Parool van 4 augustus stond 'Ongezond gedrag heeft diepere oorzaken dan armoede', over geldgebrek, stress en ongezond eten.

In het online tijdschrift Binnenlands Bestuur werd het artikel 'Coalitieakkoorden: schulden prominent op de agenda' gedeeld.
De vaste Kamercommissie SZW diende diverse moties in tijdens een vervolg Algemeen Overleg (AO) over de brede schuldenaanpak. Verschillende moties brede schuldenaanpak zijn aangenomen.

Het Nibud, Universiteit van Leiden en lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam werken aan een online platform dat de instroom in schuldhulpverlening bevordert en uitval vermindert. Er wordt nu een prototype gebouwd. Lees het artikel in Sociaal Bestek.

In het artikel op de website van Sociale vraagstukken 'Beschermingsbewind is geen terreur' wordt goed verwoord wat de bewindvoerder kan doen en doet.

Nieuwe e-mailadressen LSTA 

Sinds 1 januari is het LSTA een Stichting. Dat betekent dat het LSTA geen programma meer is van Stichting Het R.C. Maagdenhuis. Om die reden heeft het LSTA nieuwe e-mailadressen. Het algemene emailadres is nu info@lsta.nl. De emailadressen van de medewerkers eindigen op @lsta.nl in plaats van @maagdenhuis.nl. Adres en telefoonnummer blijven dezelfde.  

Meer informatie?

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u informatie delen op de website of in de nieuwsbrieven? Neem contact met ons op!

 

Knoppen

Trans
Volg ons op Twitter   Stuur door naar een vriend >>

   Schrijf mij uit

Rechts2
Neem contact op met het LSTA Informatie voor gemeenten Informatie voor lokale organisaties Informatie voor bedrijven Ik wil helpen Ik zoek hulp