Kop
Links Trans

Nieuwsbrief April 2018

Verdiepingstraining Sturen op Zelfsturing 

Van februari t/m april 2018 hebben 8 coördinatoren van een dienst thuisadmini-stratie en medewerkers van het LSTA de verdiepingstraining Sturen op Zelfstu-ring gevolgd. Gejo Duinkerken van het Gilde Vakmanschap gaf deze training.  Alle deelnemers hebben de proeve van bekwaamheid goed doorstaan en kregen het certificaat uitgereikt. Deze 8 personen vormen de coachingspool. Lees meer...

Artikel LSTA in Tijdschrift Schuldsanering

Jansje van Middendorp en AnneMieke Sprenger van het LSTA schreven in het maart-nummer van het Tijdschrift Schuldsanering het artikel: "Samen werken aan kwaliteit. Landelijk dekkend netwerk van vrijwilligers in de schuldhulp-verlening en –preventie". In het artikel roept het LSTA de regering en gemeenten op niet te richten op de kwantiteit van vrijwilligersprojecten, maar op de kwaliteit en effectiviteit van de ondersteuning door vrijwilligers in de thuisadministratie. Lees verder...

Rapporten lokale organisaties nulmeting

De rapporten met de nulmetingen van de lokale organisaties die meedoen met het onderzoek van het LSTA naar de resultaten van thuisadministratie zijn beschikbaar. Het gaat om het rapport van Forte Welzijn in Overbetuwe, Budgetmaatjes 070 in Den Haag en Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven (VHE).
Eerder verschenen al de rapporten van Humanitas Twente en Budgetmaatjes 010 in Rotterdam.
Alle rapporten en het rapport met het totale beeld zijn onder 'publicaties' te vinden. In de rapporten komt duidelijk het verschil in kenmerken en schuld-situatie van hulpvragers naar voren. Lees verder...

Oplossing voor digitale kloof

In onze steeds meer digitaliserende maatschappij is het ook belangrijk dat minima volwaardig kunnen meedoen. Bij veel minima ontbreekt het aan digitale vaardigheden. Hierdoor zijn ze onvoldoende in staat om zaken te doen met de overheid en ontstaat er een digitale kloof.  Lees verder...

Uitnodiging voorjaarsbijeenkomsten Belastingdienst

Helpt u hulpvragers met belastingzaken en wilt u uw ervaringen of vragen bespreken met de Belastingdienst? Meld u dan nu aan om een voorjaarsbijeenkomst bij te wonen tussen 16 mei en 15 juni bij een locatie in uw buurt. Lees verder...

Financieel veilig ouder worden

Voor het terugdringen van financieel misbruik onder ouderen lanceerde adviesbureau Seastarter de website financieelveiligouderworden.nl. Op deze website vindt u onder andere informatie over lokale allianties die hun kennis van financieel misbruik onder ouderen bundelen. 
Lees verder...

Platform voor financiële administratie jongeren

Uit het onlangs gepubliceerde onderzoeksrapport van het Nibud Financieel administratie in een digitaal tijdperk blijkt dat vooral jongeren een risicogroep vormen op een ongeordende administratie. Verschillende platforms en organisaties proberen deze doelgroep te mobiliseren om de administratie goed te ordenen. Lees verder...

Henna Texel nieuwe programmamedewerker LSTA

Het LSTA heeft Henna Texel als nieuwe collega verwelkomd. Zij is communica-tieadviseur en heeft de afgelopen tien jaar ervaring opgedaan als schuldhulpver-lener, preventieconsulent en communicatieadviseur bij stichting MaDi Zuidoost en Diemen. Zij zal zich vooral richten op de communicatie met lokale organisa-ties, het organiseren van regiobijenkomsten en workshops en meeschrijven aan de nieuwsbrieven en rapporten.

Overig nieuws en publicaties

Het Nibud onderzocht de invloed van digitalisering en zag dat minstens 40 procent van de Nederlanders moeite heeft om het overzicht over de fin anciële administratie te bewaren. Lees het persbericht en rapport.

Movisie maakt een Actieplan Aan de slag met armoede en schulden voor gemeenten, wijkteams en maatschappelijke organisaties.

De NVVK heeft een notitie opgesteld voor nieuwe raadsleden en wethouders over schuldhulpverlening. In deze notitie wordt een beeld van schuldhulpverlening geschetst en de knelpunten waar schuldhulpverleners tegenaan lopen.

In opdracht van het project `Landelijke uitrol vroegsignalering schulden´ is de Handreiking vroegsignalering schulden en bescherming van persoonsgegevens opgesteld. 

Staatssecretaris Tamara van Ark noemt in een brief aan de Tweede Kamer verschillende activiteiten die overheden (gaan) ondernemen om schulden te voorkomen. 

Het kabinet wil het huidige systeem van loonkostensubsidie voor werkgevers inruilen voor een systeem waarbij iemand die niet genoeg verdient zelf aanvullende bijstand moet aanvragen. Lees het artikel op Sociale Vraagstukken: Kabinetsvoorstel veroorzaakt schulden en werkloosheid

Ruim een derde deel van de Nederlanders (34 procent) is bezorgd over zijn financiële situatie. Het belang van financiële onbezorgdheid is groot. Financiële onbezorgdheid maakt gelukkiger dan meer vrienden. Dit blijkt uit de Barometer Financiële Onbezorgdheid van de Volksbank, een onderzoek onder bijna 1400 Nederlanders.

Meer informatie?

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u informatie delen op de website of in de nieuwsbrieven? Neem contact met ons op!

 

Knoppen

Trans
Volg ons op Twitter   Stuur door naar een vriend >>

   Schrijf mij uit

Rechts2
Neem contact op met het LSTA Informatie voor gemeenten Informatie voor lokale organisaties Informatie voor bedrijven Ik wil helpen Ik zoek hulp