Kop
Links Trans

Nieuwsbrief LSTA Mei 2016

LSTA organiseert Regiobijeenkomsten en Workshops in 2016 en 2017

Het LSTA slaat met de organisatie van regiobijeenkomsten en workshops in 2016 en 2017 een brug tussen beleid en praktijk van ondersteuning bij de financiële zelfredzaamheid. Hiermee draagt het LSTA bij aan een (nog) betere afstemming van het lokale aanbod.
In een regiobijeenkomst 'uitwisseling' worden ervaringen, oplossingen en knelpunten uitgewisseld met coördinatoren en vrijwilligers van verschillende organisaties in de regio die Thuisadministratie aanbieden. In een workshop 'ketensamenwerking' wordt actief gewerkt aan het in kaart brengen van de lokale ondersteuningsketen (van vroegsignalering tot en met nazorg). Voor een workshop ketensamenwerking worden ketenpartners en beleidsambtenaren, die betrokken zij bij schulddienstverlening, armoedebestrijding en het sociale domein, uitgenodigd.  Neem contact op om de mogelijkheden in uw gemeente en/of regio te bespreken!

Samenwerking Koninklijke Bibliotheek en Belastingdienst

In februari 2016 hebben de Koninklijke Bibliotheek en de Belastingdienst een samenwerkingsconvenant gesloten. Deze samenwerking is er onder andere op gericht om maatschappelijk dienstverleners te helpen een laagdrempelige, toegankelijke plek (de bibliotheek) te bieden om burgers te ontvangen en te helpen. De Belastingdienst heeft het LSTA benaderd om lokale organisaties met een Thuisadministratieproject te kunnen vragen deel te nemen aan dialoogsessies. Tijdens deze sessies zal er gelegenheid zijn voor een gesprek tussen maatschappelijk dienstverleners, bibliotheken en Belastingdienst over samenwerking, nu en in de toekomst. Lees meer...

Infosheet Wet- en regelgeving: schuldeisers, incasso en deurwaarders

Uit het LSTA rapport ‘Ondersteuning bij de financiële administratie met inzet van vrijwilligers in Nederland’ (februari 2016) blijkt dat lokale organisaties met een Thuisadministratieproject tegen knelpunten en vragen aanlopen die te maken hebben met wet- en regelgeving. Eén van de onderwerpen die hierbij specifiek genoemd wordt, is de wet- en regelgeving omtrent incassobevoegdheden. Regelgeving blijkt vaak complex en de overheid kan tegenwerken, bijvoorbeeld als schuldeiser of beslaglegger. In het LSTA infosheet wordt specifiek ingegaan op de wet- en regelgeving omtrent incassobevoegdheden en de ontwikkelingen die hierin spelen. Welke wetten zijn hierbij van toepassing en wat zijn de rechten en plichten van schuldeisers en schuldenaren? Lees meer...

Naar een betere aanpak van schulden en armoede

Op 9 maart 2016 brachten de MOgroep, VNG, Divosa en NVVK een pamflet uit ‘Naar een betere Aanpak van Schulden en Armoede’. Dit pamflet met verbetervoorstellen is aangeboden aan de Tweede Kamer. In het pamflet stellen zij onder andere dat de preferente positie en andere bijzondere incassobevoegdheden van het Rijk en andere publieke instellingen beperkt moet worden. Lees meer...

Tweede training Sturen op Zelfsturing

In mei en juni organiseert het LSTA voor de tweede keer een training voor coördinatoren van een Thuisadministratieproject, gericht op 'Sturen op Zelfsturing'. De training wordt gegeven door Nadja Jungmann en Gejo Duinkerken van het Gilde Vakmanschap. Het gaat om een 4-daagse training. De eerste 3 dagen worden theorie en praktijk overgebracht en geoefend. De vierde dag is de train-de-trainersdag, waarin het hoe en wat van het overdragen van de kennis op vrijwilligers in de organisatie wordt besproken. 
In het najaar van 2016 organiseert het LSTA de derde en laatste training 'Sturen op Zelfsturing' voor Thuisadministratiecoördinatoren. 

Laaggeletterdheid signaleren en bespreken

Een deel van de hulpvragers die aankloppen voor ondersteuning bij de financiële administratie ervaart problemen met lezen en schrijven. Movisie en Stichting Lezen & Schrijven ontwikkelden een nieuwe online minicursus om laaggeletterdheid te leren signaleren en bespreken. De module is ontwikkelt voor sociale wijkteamprofessionals, maar ook zeer bruikbaar en relevant voor Thuisadministratievrijwilligers. Lees meer...

Lancering Rekenmeter

In Nederland kunnen 1,8 miljoen mensen slecht lezen, schrijven en/of rekenen. Deze laaggeletterden zijn veel vaker (langdurig) arm. Eerder heeft Stichting Lezen & Schrijven de Taalmeter gelanceerd, een online tool waarmee je snel en gemakkelijk kunt achterhalen of iemand moeite heeft met lezen en mogelijk laaggeletterd is. In april 2016 is ook de gratis online Rekenmeter gelanceerd, waarmee met zestien rekenopdrachten bepaald kan worden een cliënt mogelijk moeite met rekenen heeft. 

Binnenkort publiceert Stichting Lezen & Schrijven de resultaten van het onderzoek over de relatie tussen armoede en laaggeletterdheid. De conclusies zijn alvast te lezen op de website van Stichting Lezen & Schrijven.

Wat werkt bij armoedebestrijding

Movisie publiceerde het dossier 'Wat werkt bij... armoedebestrijding'. In het dossier zijn gegevens over wetenschappelijk onderzoek naar armoede en armoedebeleid verzameld, resulterend in een aantal concrete handreikingen voor het ondernemen van actie in de aanpak van armoede. De opgestelde infographic geeft trends en werkbare aanpakken overzichtelijk weer.
Jansje van Middendorp, wetenschappelijk medewerker voor het LSTA, ondersteunde de totstandkoming van het dossier.

LSTA Jaaroverzicht 2015

In het jaaroverzicht 2015 blikt het LSTA terug op de activiteiten en resultaten van 2015. Het LSTA brengt in het jaaroverzicht beknopt verslag uit van een bewogen veranderingsjaar, waarin veel initiatieven zijn ontplooid en (verder) vormgegeven, contacten zijn gelegd en bijdragen zijn geleverd aan bestaande en nieuwe netwerken. 

Meer informatie?

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u informatie delen voor op de website of in de nieuwsbrieven? Neem contact met ons op!

 

Knoppen

Trans
Volg ons op Twitter   Stuur door naar een vriend >>

   Schrijf mij uit

Rechts2
Neem contact op met het LSTA Informatie voor gemeenten Informatie voor lokale organisaties Informatie voor bedrijven Ik wil helpen Ik zoek hulp