Kop
Links Trans

Nieuwsbrief LSTA Februari 2016

Rapport: Ondersteuning bij de financiële administratie 

Het LSTA dankt alle lokale organisaties die hebben bijgedragen aan het rapport ‘Ondersteuning bij de financiële administratie met inzet van vrijwilligers in Nederland’. Doordat 90 lokale organisaties de vragenlijst van het LSTA in 2015 ingevuld hebben, kon dit mooie en uitgebreide beeld van Thuisadministratie in Nederland geschetst worden. Er zijn veel verschillen tussen Thuisadministratieprojecten, niet alleen in aantallen hulpvragers en vrijwilligers, maar ook in methoden, trainingen die aangeboden worden, monitoring en evaluatie. Er is nog veel te winnen voor lokale organisaties op het gebied van bewijzen dat Thuisadministratie werkt, voor wie en waarom. Het maken van een goede beschrijving van de ondersteuning, een (theoretische) onderbouwing van de methoden, monitoring en evaluatie en meten van resultaten draagt bij aan kwaliteit en (aangetoonde) effectiviteit.
Lokale organisaties kunnen de informatie uit het rapport gebruiken om het gesprek aan te gaan met gemeenten en andere samenwerkingspartners. Achterin het rapport staan bruikbare aanbevelingen voor lokale organisaties en gemeenten. Het volledige rapport is te downloaden via de website.

Thuisadministratie steeds vaker voor mensen met zwaardere problematiek

Uit het rapport blijkt ook dat we bij Thuisadministratie een toename zien van hulpvragers met grote financiële problemen, die (nog) niet geholpen worden door schuldhulpverlening, hulpvragers met psychische problemen en hulpvragers die door een licht verstandelijke beperking, ziekte of ouderdom niet leerbaar zijn en langdurige ondersteuning nodig hebben.
Lokale organisaties lopen tegen grenzen van de ondersteuning aan. Hierbij is de samenwerking en doorverwijzing in de keten niet altijd duidelijk voor vrijwilligers, net als de wet- en regelgeving van gemeenten en landelijke overheid. Onder andere door gebrek aan financiering wordt de kwaliteit van de ondersteuning (scholing van vrijwilligers en coördinatoren, meten en leren van resultaten) en adequate begeleiding van vrijwilligers door de lokale organisaties gezien als knelpunt.
Download het persbericht of neem contact op voor meer informatie!

Infosheet Digitalisering

Het LSTA infosheet ‘Digitalisering van de overheid en de ondersteuning aan mensen die hierin niet (direct) mee kunnen’ is nu beschikbaar voor alle lokale organisaties, samenwerkingspartners en geïnteresseerden.
De recente ontwikkelingen bij de Belastingdienst -de Belastingdienst plant verdere stappen in de digitalisering van het berichtenverkeer- vormden voor het LSTA aanleiding te onderzoeken in hoeverre digitaal niet-zelfredzame mensen hierin blijvend ondersteund kunnen worden. Het infosheet is mede tot stand gekomen op basis van overleg met de Belastingdienst en met coördinatoren en vrijwilligers van een aantal lokale organisaties. Rondom de ondersteuning door vrijwilligers bij digitale communicatie zijn vele vragen waar (nog) geen eenduidig antwoord op te geven is. Graag horen we uw reactie op deze informatie.  Download het infosheet  via onze website en neem contact op om reacties te bespreken. 

Inspiratievolle stakeholdersbijeenkomst

Op woensdag 17 februari organiseerde het LSTA een middag voor diverse stakeholders bij Stichting het R.C. Maagdenhuis in Amsterdam. De middag werd geïntroduceerd door AnneMieke Sprenger. Het recent uitgebrachte LSTA-rapport werd toegelicht door onderzoeker Jansje van Middendorp. Vervolgens lichtte Paul Roessen het gebruik van MijnBudgetSter door lokale organisaties toe en begeleidden Karin Hanekroot en Wonah de Koning (Vrijwilligersacademie) een workshop over de rol van vrijwilliger en betaalde medewerker in de maatschappelijke dienstverlening. Zij tipten de aanwezigen ook over de ‘Handreiking gebiedsgericht samenspel formele en informele zorg en welzijn’, ontwikkeld door de Vrijwilligersacademie en Hogeschool van Amsterdam, die ook voor organisaties Thuisadministratie, ketenpartners en gemeenten inspiratie kan bieden en een hulpmiddel kan zijn. Het volledige verslag van de middag is beschikbaar via de website van LSTA . Het LSTA dankt alle aanwezigen voor een inspiratievolle middag!

LSTA in Tijdschrift voor Schuldsanering

Eind vorig jaar verscheen een artikel van AnneMieke Sprenger, projectcoördinator van het LSTA, en Marion Weijers, adviseur budgetvoorlichting bij het Nibud, in het Tijdschrift voor Schuldsanering. AnneMieke en Marion lichten hierin de Handreiking Kwaliteitsborging toe. Het Nibud ontwikkelde de Handreiking in samenwerking met het LSTA.
In de Handreiking wordt een lijst van eenduidige kwaliteitscriteria behandeld. Aan de hand van een checklist kunnen organisaties toetsen of zij aan de opgestelde kwaliteitscriteria voldoen. Dat betekent bijvoorbeeld dat men checkt of er voldoende trainingsmogelijkheden voor coördinatoren zijn en of heldere afspraken over afbakening van taken op papier zijn gezet. Het regelmatig opnieuw doorlopen van de checklist zorgt er voor dat de kwaliteit van dienstverlening naar een hoger niveau getild wordt.
Het artikel is digitaal beschikbaar.

Lokale organisaties starten met onderzoek en MijnBudgetSter

In het kader van het onderzoek van het LSTA naar het effect van Thuisadministratie zijn de eerste zes (van de tien) lokale organisaties gestart met het afnemen van vragenlijsten aan hulpvragers Thuisadministratie en aan de vrijwilligers die hen ondersteunen. Naast de vragenlijsten wordt door acht organisaties MijnBudgetSter als instrument gebruikt om de situatie van hulpvragers in kaart te brengen. MijnBudgetSter is samen met het LSTA ontwikkeld voor lokale organisaties met een Thuisadministratieproject, vrijwilligers en hulpvragers.

Meer informatie?

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u informatie delen voor op de website of in de nieuwsbrieven? Neem contact met ons op!

 

Knoppen

Trans
Volg ons op Twitter   Stuur door naar een vriend >>

   Schrijf mij uit

Rechts2
Neem contact op met het LSTA Informatie voor gemeenten Informatie voor lokale organisaties Informatie voor bedrijven Ik wil helpen Ik zoek hulp