Kop
Links Trans

Nieuwsbrief LSTA Oktober 2015

Het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA) informeert, adviseert en stimuleert gemeenten, lokale organisaties, bedrijven, hulpvragers en vrijwilligers op het gebied van ondersteuning bij de financiële administratie met de inzet van vrijwilligers.

Start Training Sturen op Zelfsturing bij LSTA

Vrijdag 9 oktober is bij het LSTA gestart met de eerste train-de-trainers cursus Sturen op Zelfsturing voor coördinatoren Thuisadministratie. Veertien enthousiaste coördinatoren uit het hele land nemen deel aan deze cursus, bestaande uit vier cursusdagen in oktober en november. In de eerste bijeenkomst werd de basis over motivatie en motiverende gespreksvoering behandeld. In navolging van de cursus gaan de coördinatoren de eigen vrijwilligers trainen in het sturen op Zelfsturing. Met subsidie van het Ministerie van SZW zal in het voorjaar van 2016 een tweede cursus voor coördinatoren plaatsvinden. Interesse? Geef het aan bij het invullen van de vragenlijst van het LSTA!

Infosheet Projectplan Thuisadministratie

In reactie op de vragenlijst die het LSTA in het voorjaar bij coördinatoren Thuisadministratie heeft afgenomen, werd door een aantal coördinatoren aangegeven graag een beleidsplan of projectplan voor de dienst Thuisadministratie te willen maken, en dat een voorbeeld prettig zou zijn. Het LSTA heeft deze boodschap aangegrepen om een nieuw format voor een projectplan Thuisadministratie te maken. Volg deze link om het te bekijken. Voor vragen of tips bij het maken van een projectplan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Belastingdienst gaat volledig digitaal

De Eerste Kamer stemde op 13 oktober in met het wetsvoorstel Elektronisch Berichtenverkeer. Deze wet stelt de Belastingdienst in staat de interactie met burgers en bedrijven volledig te digitaliseren. Ofwel: Vaarwel blauwe envelop. De eerste berichtenstroom die volledig digitaal gaat is de voorschotbeschikking van Toeslagen in november en december 2015.

"Maar wat nu als een belastingbetaler geen computer heeft, of internetangst, of blind is?", wordt terecht gevraagd door de Volkskrant (Tjoeptjoeptjoep, en de aangifte is klaar, dd. 15-10-2015). “Die moet hulp vragen”, adviseert staatssecretaris Wiebes. En die hulp, “Dat doet de Belastingdienst zelf of met inzet van andere partijen zoals maatschappelijk dienstverleners”, stelt de rijksoverheid in het persbericht. Of zal er nóg meer vraagdruk komen op de ondersteuning door vrijwilligers Thuisadministratie en mantelzorgers?

Houdt de Belastingdienst voldoende rekening met de risico’s voor mensen zonder digitale vaardigheden, of mensen die (door financiële problemen) geen computer of internet hebben? Moeten zij hulp vrágen, of worden zij actief benaderd met aanbod voor ondersteuning? En is er rekening gehouden met de verhoogde risico’s voor financieel misbruik? Het LSTA hoopt dat de Belastingdienst een voorname taak voor zichzelf ziet weggelegd om actief ondersteuning aan te bieden, dat zij korte lijnen realiseert met maatschappelijke dienstverleners, en dat zij deze noodzakelijke ondersteuning niet te gemakkelijk gaat afschuiven op de participatiesamenleving. Wij houden ons hart vast…

Signaallijst Financiën

MEE Amstel en Zaan heeft in samenwerking met Mesis, Nibud, Hogeschool van Amsterdam, De Regenbooggroep en Doras een Signaleringslijst Financiën ontwikkeld. Deze geeft betaalde medewerkers en vrijwilligers snel inzicht in de financiële situatie van een hulpvrager, zeker als er sprake is van een licht verstandelijke beperking (LVB). U kunt hiermee bepalen of een hulpvrager aanvullende ondersteuning nodig heeft bij financiële zaken.

De digitale vragenlijst wordt samen met de hulpvrager ingevuld. Dit duurt ongeveer 5 minuten. Na het invullen en verzenden volgt een advies. Klik hier voor de Signaallijst of bezoek de website van Kennisplein Gehandicaptensector voor meer informatie.

Intakemodel Humanitas

Samen met het lectoraat Schulden en Incasso van dr. Nadja Jungmann van de Hogeschool Utrecht heeft Humanitas een landelijk intakemodel Thuisadministratie ontwikkeld. Deze kan ook gebruikt worden door andere (lokale) organisaties die Thuisadministratie aanbieden. Met de Handreiking intakemodel Thuisadministratie en het bijbehorende intakeformulier kunnen coördinatoren tijdens de intake gegevens verzamelen over de feitelijke situatie en relevante gedragsaspecten die inzicht geven in de mogelijkheden en motivatie van een hulpvrager om de eigen situatie aan te pakken.

Nibud ontwikkelt basistraining en handreiking kwaliteitsborging

In samenwerking met het Humanitas, Stichting Lezen & Schrijven, LSTA, en met financiële steun van de Rabobank Foundation, heeft het Nibud de basistraining ‘Helpen met de Thuisadministratie’ ontwikkeld. Vrijwilligers in de Thuisadministratie worden hiermee geholpen bij hun belangrijke werk.

Ook heeft het Nibud een Handreiking Kwaliteitsborging in de thuisadministratie geschreven, voor gemeenten en (vrijwilligers)organisaties. Deze handreiking helpt gemeenten/financiers en (vrijwilligers) organisaties de deskundigheid en kwaliteit van het werk door vrijwilligers te kunnen waarborgen. Met het Kwaliteit Scoreformulier kunnen organisaties die vrijwilligers inzetten onderzoeken hoe de klanten de ondersteuning ervaren.

Vrijwilligersdag Nibud met LSTA

Het Nibud organiseerde op zaterdag 10 oktober een bijzondere landelijke trainingsdag voor vrijwilligers Thuisadministratie. De vrijwilligers konden kosteloos deelnemen. Het liep storm met de aanmeldingen, en op de dag zelf waren dan ook honderden enthousiaste vrijwilligers aanwezig. Het LSTA verzorgde een workshop over kwaliteitsborging. Lees meer over de Trainingsdag voor vrijwilligers

Handreiking ‘De eindjes aan elkaar knopen’

Gemeenten organiseren via sociale (wijk)teams en integrale intakes brede(re) ondersteuning voor hun burgers. Een groot deel van de hulpvragen heeft betrekking op financiële problemen, met alle gevolgen voor andere levensdomeinen van dien. Binnen de (wijk)teams en integrale intakes werken betaalde medewerkers met verschillende achtergronden als generalisten samen. Voor veel van hen is de aanpak van financiële problematiek nieuw. De handreiking helpt generalisten, beleidsmedewerkers en wethouders op weg bij het vormgeven van een integrale aanpak. De handreiking is geschreven door Nadja Jungmann, Peter Wesdorp en Gejo Duinkerken en is gratis te downloaden via de website van Platform 31.

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u informatie delen voor op de website of in de nieuwsbrieven? Neem contact met ons op!

 

Knoppen

Trans
Volg ons op Twitter   Stuur door naar een vriend >>

   Schrijf mij uit

Rechts2
Neem contact op met het LSTA Informatie voor gemeenten Informatie voor lokale organisaties Informatie voor bedrijven Ik wil helpen Ik zoek hulp