Kop
Links Trans

Nieuwsbrief LSTA December 2015

Training Sturen op Zelfsturing voor coördinatoren Thuisadministratie

De eerste vierdaagse training Sturen op Zelfsturing voor coördinatoren Thuisadministratie is met succes afgerond. Het LSTA organiseerde de training in oktober/november voor coördinatoren van lokale organisaties uit Rotterdam, Den Haag, Naaldwijk, Eindhoven, IJsselstein, Barneveld, Enschede en Hengelo. Gejo Duinkerken en Nadja Jungmann, van het Gilde Vakmanschap doceerden de groep met flair en enthousiasme.

Hulpvragers worden vaak ten onrechte bestempeld als ongemotiveerd. Dit terwijl iedereen ergens voor gemotiveerd is. Het is niet altijd eenvoudig om deze motivatie boven tafel te krijgen. Een hulpvrager wordt lang niet altijd voldoende in staat gesteld tot zelfsturing. Dit verklaart waarom veel mensen wél aan een Thuisadministratie of hulptraject beginnen, maar afhaken, en vervolgens worden bestempeld als ongemotiveerd.

Door de in de training geleerde technieken en basishouding toe te passen, worden hulpvragers vanuit hun eigen kracht en motivatie begeleid om hun situatie te veranderen. Lees meer over de achtergrond en opzet van de training in de brochure. De coördinatoren gaan de opgedane kennis en geleerde technieken in de praktijk brengen en overdragen op vrijwilligers. Zij kregen hiervoor tools, filmpjes, ideeën en sheets.

Nibud: 'Vaker schulden door hoge kosten zorg en huur'

Mensen met een betalingsachterstand zeggen dat ze die vooral hebben opgelopen door hoge kosten voor zorg en huur. Dat is een verschil met drie jaar geleden, toen een slordige administratie en te hoge uitgaven vaker als oorzaak voor achterstand genoemd werden. De bevinding uit het recente rapport Geldzaken in de praktijk (2015) geeft aan dat een nieuwe groep moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen. Een ontwikkeling die zorgen baart: bij deze groep zijn de financiële vaardigheden wellicht in orde, maar is een grens bereikt wat betreft de financiële mogelijkheden.

Taaleis in de Bijstandswet

Alle mensen met een bijstandsuitkering moeten Nederlands kunnen spreken, minstens op het niveau van acht jaar basisonderwijs in Nederland. Dat is wat de nieuwe taaleis in de Wet Werk en Bijstand vanaf 1 januari 2016 moet gaan bewerkstelligen. Wie niet aan de eisen voldoet, krijgt een strafkorting op de uitkering.

De wet is omstreden. Gemeenten geven aan te weinig middelen ter beschikking te hebben om toe te kunnen zien op naleving. Den Haag en Amsterdam gaven al aan ‘light’ en ‘superlight’ versies van de wet te willen gaan invoeren.

Het LSTA vreest dat deze nieuwe wet schrijnende gevolgen kan hebben voor mensen met schulden. Meer mensen zullen in een schaarsteval terecht komen. Lees meer.

Panteia: 'Aantal mensen met schulden neemt toe, drempel blijft hoog.'

Het aantal huishoudens met (een risico op) problematische schulden is vanaf 2009 tot nu flink toegenomen (van 893.000  naar 1.377.000 huishoudens). Bijna één op de vijf huishoudens in Nederland heeft met schulden te kampen. Toch blijft de drempel naar schuldhulpverlening hoog. Slechts 2.5% wordt bijgestaan door professionele schuldhulpverlening. Dit is de belangrijkste conclusie uit het recent gepubliceerde Huishoudens in de Rode Cijfers (Panteia, 2015; uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Het rapport beveelt gemeenten aan om schuldhulpverlening laagdrempeliger te maken en de positieve kanten ervan te benadrukken. Het LSTA vindt het ook belangrijk dat schuldhulpverlening laagdrempeliger wordt. Het feit dat veel mensen aversie of een drempel ervaren om professionele hulp te vragen, benadrukt maar weer de waarde van vrijwilligers in de Thuisadministratie, als toegankelijke en laagdrempelige 'tussenvorm' van ondersteuning. Echter, het beperkte budget dat gemeenten hebben om vorm te geven aan de schulddienstverlening, maakt dat veel hulpvragers die wél bij de gemeente aankloppen voor schuldhulp, niet eens worden toegelaten. Met het risico, én de toenemende realiteit, dat vrijwilligers de taken van professionals gaan uitoefenen. Die zorg wordt in het rapport echter niet benoemd.

Maakt u misschien al gebruik van nieuwe vormen van hulp aan mensen die binnen de reguliere dienstverlening te hoge drempels ervaren? Geef uw ervaringen aan ons door!

LSTA Stakeholdersbijeenkomst: 17 februari 2016

Op woensdag 17 februari organiseert het LSTA weer een stakeholdersbijeenkomst. Paul Roessen zal vertellen over Mijn BudgetSter en de mogelijkheden om dit instrument als hulpmiddel tijdens de ondersteuning te gebruiken, alsook voor het inzichtelijk en meetbaar maken van het effect van de ondersteuning. Ook zal er terug- en vooruitgekeken worden op bijvoorbeeld de train-de-trainers cursus Sturen op Zelfsturing. Samen met onze samenwerkingspartners en inhoudelijk betrokkenen zullen de activiteiten en plannen van het LSTA worden besproken. Ook vrijwilligerscoördinatoren worden uitgenodigd. Heeft u interesse om voor een toekomstige LSTA stakeholdersbijeenkomst te worden uitgenodigd? Laat het ons weten!

Nieuwe collega's

Het LSTA heeft twee nieuwe collega's verwelkomd: Anneline Smit en Kees Zwart. Anneline is betrokken bij het onderzoek van Jansje en gaat (diepte)interviews afnemen. Kees is sociaal psycholoog en heeft leer- en praktijkervaring opgedaan bij een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening en bij een daklozenvoorziening, beide in Amsterdam. Hij zal zich vooral richten op het organiseren van regiobijeenkomsten en zal  (mee)schrijven aan infosheets en de nieuwe LSTA handreiking voor organisaties. 

Een inspirerend, creatief en gezond 2016 gewenst!

Het LSTA is gesloten van 24 december tot 4 januari. 

Wij wensen u alvast een prettige, mooie, sprankelende jaarwisseling en kijken er naar uit om in het nieuwe jaar onze samenwerking met u voort te zetten! En natuurlijk wensen wij u ook een fijne portie zelfsturing toe voor de goede voornemens. 

Het LSTA zal in het begin van 2016 in ieder geval twee nieuwe infosheets verspreiden:
- Het Infosheet Digitalisering, als reactie op de digitalisering bij de Belastingdienst. Wij zijn met hen in gesprek over de problemen en dilemma's die dit voor hulpvragers en vrijwilligers Thuisadministratie oplevert, en over mogelijke oplossingen of handvatten.
- Het Infosheet Langdurige Ondersteuning. Van verschillende organisaties kreeg het LSTA de vraag hoe om te gaan met langdurige ondersteuning. Wat als iemand net te licht is voor bewindvoering, maar toch niet of slechts deels zelfredzaam kan worden? Zijn er mogelijke tussenvormen van budgetbeheer?

Heeft u input of opmerkingen, neem contact op.

Tot volgend jaar! 

 

Knoppen

Trans
Volg ons op Twitter   Stuur door naar een vriend >>

   Schrijf mij uit

Rechts2
Neem contact op met het LSTA Informatie voor gemeenten Informatie voor lokale organisaties Informatie voor bedrijven Ik wil helpen Ik zoek hulp