Kop
Links Trans

Nieuwsbrief LSTA augustus 2015

  

Het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA) informeert, adviseert en stimuleert gemeenten, lokale organisaties, bedrijven, hulpvragers en vrijwilligers op het gebied van ondersteuning bij de financiële administratie met de inzet van vrijwilligers.

Onderzoek effect Thuisadministratie 

Het LSTA onderzoekt het effect van ondersteuning bij de financiële administratie met de inzet van vrijwilligers op de financiële zelfredzaamheid en het welzijn van cliënten. Er is nog weinig bekend over de (lange termijn) effecten van Thuisadministratie. Doel van het onderzoek is om lokale organisaties en vrijwilligers die ondersteuning bieden bij de financiële administratie te versterken en adviseren om effectieve(re) ondersteuning te bieden aan cliënten Thuisadministratie. 

Het LSTA zoekt lokale organisaties die deel willen nemen aan het onderzoek. Het LSTA biedt aan coördinatoren van lokale organisaties die deelnemen aan de effectmeting kosteloos de train-de-trainers training ‘Sturen op Zelfsturing’ aan. Wilt u meer informatie? Neem contact op met Jansje van Middendorp.

Financiële uitbuiting ouderen

Het LSTA ontving van een coördinator van een Thuisadministratieproject de vraag hoe om te gaan met financiële uitbuiting van ouderen. Een lastig probleem, waar vrijwilligers mee te maken kunnen krijgen. Financiële uitbuiting is een vorm van mishandeling.

Vrijwilligers kunnen een signalerende functie vervullen. Coördinatoren dragen meer verantwoordelijkheid. Professionals zijn wettelijk verplicht om vermoedens van financiële uitbuiting te melden. Vrijwilligers en coördinatoren kunnen voor advies terecht bij Veilig Thuis. Lees meer in het Infosheet Thema Financiële Uitbuiting van Ouderen van het LSTA.

Resultaten vragenlijst lokale organisaties

Als vooronderzoek van een uitgebreid onderzoek naar het effect van Thuisadministratie heeft het LSTA in april en mei een vragenlijst uitgezet bij coördinatoren van Thuisadministratieprojecten. De vragenlijst is door 73 coördinatoren ingevuld. Door middel van deze vragenlijst wordt inzicht verkregen in de verschillende vormen en manieren van ondersteuning bij de financiële administratie met de inzet van vrijwilligers. Lees meer of bekijk het rapport. Heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld, dan kan dat alsnog via deze link. Heel hartelijk dank!

Stakeholdersbijeenkomst LSTA 30 juni

Op dinsdag 30 juni jl. organiseerde het LSTA een stakeholdersbijeenkomst. Het LSTA presenteerde haar nieuwe koers in het ondersteunen van vrijwilligers, lokale organisaties en gemeenten. Ook werden de eerste resultaten van het vooronderzoek gepresenteerd. Samen met de aanwezigen werd nagedacht over de rol van het LSTA en op welke wijze en op welk niveau kan worden samengewerkt met andere partijen. Afhankelijk van het onderwerp, zullen bij volgende stakeholdersbijeenkomsten meer en/of andere vertegenwoordigers van lokale organisaties worden uitgenodigd. Heeft u interesse? Laat het ons weten. De volgende LSTA stakeholdersbijeenkomst zal in het najaar van 2015 plaatsvinden.

Geldplan NIBUD

De subsidieaanvraag die het NIBUD in samenwerking met het LSTA en Stichting Lezen & Schrijven heeft gedaan bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor de ontwikkeling van een Geldplan voor maatschappelijke organisaties en hun medewerkers, is toegekend! Het Geldplan zal een online hulpmiddel zijn bij de begeleiding van huishoudens met financiële problemen naar financiële zelfredzaamheid, vanuit een gedragsgerichte aanpak. Wij willen iedereen die op verzoek van het LSTA een steunbetuiging aan dit plan heeft verleend heel hartelijk danken! Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Subsidieaanvraag SZW goedgekeurd

Het LSTA krijgt subsidie van het Ministerie van SZW om lokale organisaties die Thuisadministratie bieden te ondersteunen, begeleiden en adviseren. Het LSTA zal een vernieuwde Handreiking ontwikkelen voor lokale organisaties om projecten gericht op 'ondersteuning bij de financiële administratie met de inzet van vrijwilligers' op te zetten, uit te breiden of te verbeteren. Ook zal het LSTA bijdragen aan een sterkere positie van lokale organisaties, door inzicht te geven in de kosten en baten van ondersteuning door Thuisadministratie.

Daarnaast gaat het LSTA train-de-trainers trainingen 'Sturen op Zelfsturing' organiseren voor coördinatoren Thuisadministratie, een methode gericht op gedragsverandering. Coördinatoren krijgen hiermee de mogelijkheid om de training aan de vrijwilligers in de eigen organisatie te geven. De eerste training vindt plaats in oktober/november.

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u informatie delen voor op de website of in de nieuwsbrieven? Neem contact met ons op!

 

Knoppen

Trans
Volg ons op Twitter   Stuur door naar een vriend >>

   Schrijf mij uit

Rechts2
Neem contact op met het LSTA Informatie voor gemeenten Informatie voor lokale organisaties Informatie voor bedrijven Ik wil helpen Ik zoek hulp