Wat is het maatschappelijk belang van Thuisadministratie?

Wat is het maatschappelijk belang van Thuisadministratie?

Ondersteuning middels Thuisadministratie heeft veel (maatschappelijke) voordelen: 

• Financiële problemen en administratieve chaos kunnen leiden tot gezondheidsklachten en verhogen het afbreukrisico. Met de inzet van Thuisadministratie worden het leed voor hulpvragers en de schade voor de maatschappij beperkt. Het streven is dat na een Thuisadministratietraject een hulpvrager weer zelfstandig en/of met iemand uit het netwerk de administratie op orde kan houden. Zo wordt er toegewerkt naar een structurele oplossing.
• Woningcorporaties, nutsbedrijven en zorgverzekeraars lopen veel schade door afstempeling van de schulden. In 2014 hadden mensen, die hulp zochten bij SHV, een gemiddelde schuld van € 38.500,-, zo blijkt uit de jaarcijfers van de NVVK. Tijdig ingrijpen kan escalatie voorkomen.
• Thuisadministratie beperkt de schade voor woningcorporaties, nutsbedrijven en zorgverzeke-raars. Door inzicht in en overzicht op inkomsten en uitgaven kunnen prioriteiten gesteld worden. Dit voorkomt handelingskosten (herinneringsbrieven, incassobureaus, deurwaarders). Door tijdig ingrijpen wordt voorkomen dat een hulpvrager uit huis gezet wordt of afgesloten wordt van gas, water en/of elektriciteit.
• Thuisadministratie werkt preventief. Als het huishoudboekje op orde is, is er zicht op inkomsten en uitgaven. Indien nodig wordt bekeken waarop te bezuinigen en/of hoe meer inkomsten te genereren. De kans op het ontstaan van (grotere) betalingsachterstanden kan daardoor afnemen.

Als bestaande problemen gestabiliseerd zijn en de administratie weer op orde is, wordt er gesproken van een positieve afsluiting van een Thuisadministratietraject. Vergroten van het zelfrespect en weer meedraaien in de maatschappij is daarbij even belangrijk als het op orde krijgen van de administratie. Uit het rapport ‘Preventie: Voorkomen is beter dan genezen’ blijkt dat er in 2011 bij ruim 80% van de Thuisadministratietrajecten van Humanitas in Nijmegen sprake was van een positieve afsluiting. Een deel van de hulpvragers met een positieve afsluiting gaat ordelijk de SHV in.

In het onderzoek naar het Maatschappelijk Rendement van Vrijwilligersprojecten in de Schuldhulpverlening (2011) werden de kosten en baten van het Thuisadministratieproject van Humanitas Nijmegen onderzocht. Hieruit bleek dat elke euro die besteed werd aan Thuisadministratie, € 1,31 bespaarde aan dienstverlening door betaalde krachten van de SHV. Kosten die bespaard werden bij overige diensten, zoals sociale raadslieden en maatschappelijk werk, zijn hierin nog niet meegerekend.

Om het effect en de waarde van Thuisadministratie aan te tonen is meer onderzoek nodig. Dat is van belang voor de maatschappij, gemeenten, lokale organisaties die Thuisadministratie aanbieden, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en hulpvragers. Het LSTA is in februari 2015 een onderzoek gestart naar het effect van Thuisadministratie.

Naar informatie voor gemeenten, lokale organisaties, bedrijven, vrijwilligers of hulpvragers.