Wat is de maatschappelijke behoefte aan Thuisadministratie?

Wat is de maatschappelijke behoefte aan Thuisadministratie?

Van alle Nederlandse huishoudens heeft 32,1% te maken met minimaal één vorm van betalingsachterstand, zoals achterstallige betalingen oftewel nog openstaande rekeningen, kredieten of leningen, afbetalingsregelingen, vaak of regelmatige roodstand en creditcardschulden. In 2011 was dit 27,8%. Het percentage huishoudens met minimaal één betalingsachterstand stijgt sinds 2009. Dit blijkt uit de Monitor betalingsachterstanden 2014.

Het aantal onzichtbare huishoudens met (een risico op) problematische schulden flink is toegenomen vanaf het jaar 2009 (893.000 huishoudens) tot het jaar 2015 (1.377.000 huishoudens). In 2015 kampt rond de 18% van de huishoudens met risicovolle of problematische schulden, terwijl maar 2.5% wordt bijgestaan door professionele schuldhulpverlening. Meer cijfers in Huishoudens in de rode cijfers 2015.

Mensen die het risico lopen op problematische schulden of problematische schulden hebben, moeite hebben met het op orde houden van de administratie en/of geen overzicht hebben in inkomsten en uitgaven, kunnen gebaat zijn bij Thuisadministratie.

Thuisadministratie richt zich op mensen die hun administratie niet op orde hebben en/of kunnen houden. Vaak hebben zij financiële problemen, maar niet altijd. Echtscheiding, overlijden van de partner of verhuizing kan de oorzaak zijn van administratieve chaos, zonder dat er sprake is van financiële problemen.

Een analyse door schuldhulpverleners van ruim 250 dossiers (Jungmann & Van Geuns, 2013) laat zien wat de kenmerken zijn van de achterliggende problematiek, die het oplossen van een schuldsituatie in de weg staat:
• tekort aan administratieve vaardigheden (59%)
• tekort aan zelfvertrouwen (55%)
• niet kunnen plannen (52%)
• schuld buiten zichzelf leggen (33%)
• overschatten eigen mogelijkheden (32%)
• gebrek aan basisvaardigheden: lezen, schrijven, rekenen (28%)
• gebrek aan sociale vaardigheden (26%)
Het aanleren van voldoende budgetvaardigheden om (ook met een laag inkomen) de inkomsten en uitgaven in balans te krijgen en houden, is onderdeel van het voorkomen en het oplossen van schuldsituaties. Het versterken van het zelfvertrouwen, motiveren en stimuleren om het zelf (weer) te kunnen doen is heel belangrijk bij het werken aan financiële zelfredzaamheid.

Wat is het maatschappelijk belang van Thuisadministratie?

Naar informatie voor gemeenten, lokale organisaties, bedrijven, vrijwilligers of hulpvragers.