Over het LSTA

Vanaf 1 januari 2018 is het LSTA een stichting: Stichting Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (Stichting LSTA).

ANBI-status
Stichting LSTA is een ANBI.
Het fiscale nummer van Stichting LSTA (RSIN=Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is 858326887 Kamer van Koophandelnummer: 70461562 

Doel
Het statutaire doel van Stichting LSTA is: “ Het bijdragen aan een effectieve ondersteuning, van een goede kwaliteit, aan hulpvragers met administratieve en/of financiële problemen en het daartoe ondersteunen van lokale organisaties, die geschoolde vrijwilligers inzetten, mogelijk gemaakt door gemeenten en/of financiers.

Stichting LSTA tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door:
- het ondersteunen van lokale organisaties,
- het behartigen van belangen van lokale organisaties, het uitvoeren van onderzoek en verspreiden van kennis (o.a. via de website en nieuwsbrief),
- het organiseren van activiteiten,
- het ontwikkelen van instrumenten en trainingen voor en met andere landelijke en/of lokale organisaties en zo nodig het geven van trainingen.

Bestuur
Het bestuur bestaat op 1 maart 2020 uit vier personen:
Mevrouw Tamara Madern, voorzitter;
De heer Titus de Jong, secretaris;
De heer Tom van Meeuwen, penningmeester;
De heer Martijn Schut, algemeen bestuurslid.

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

CAO
De stichting heeft een eigen salarisregeling voor de medewerkers en volgt op vrijwillige basis de overige arbeidsvoorwaarden uit de CAO Sociaal Werk.

Alliantie Vrijwillige Schuldhulp
Samen met Humanitas, SchuldHulpMaatje, het Leger des Heils, Stichting Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) en Stichting Inspraak Orgaan Turken (IOT) vormt het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA) de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp

Meer informatie over:

Privacyverklaring Stichting LSTA
Beleid en financiering van het LSTA
Geschiedenis van het LSTA
Bijeenkomsten van het LSTA 
Jaarstukken